Odluke

PrilogVeličina
Odluka o privremenom finansiranju potreba Opcine Vares za period I-III 2021.godinu.pdf239.89 KB
Odluka o subvencioniranju mjesečne karte vozara MSŠ Nordbat 2 Vareš sa područja općine Vareš.pdf250.88 KB
Odluka o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf241.36 KB
Odluka o prosjecnoj konačnoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2020. godinu.pdf236.62 KB
Odluka o zaštiti izvorišta Crna vrela, općina Vareš.pdf584.12 KB
Odluka o načinu i uslovina raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općien Vareš (zgrada zdravstvene djelatnosti Stacionar) u Vareš Majdanu.pdf250.25 KB
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra- MZ Kokoščići.pdf245.58 KB
Odluka o izvrsenju proracuna za 2021. godinu-nacelnik.pdf335.38 KB
Odluka o proglašenju proracuna za 2021.pdf1.17 MB
Odluka o davanju saglasnosti za izgradnju školskog objekta osnovne škole u MZ kokoščići.pdf234.7 KB
Odluka o odgađanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.pdf286.74 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke i nezavisnog vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2021. godinu..pdf211.59 KB
Odluka o prenosu poslova i zadataka JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš koji se odnose na upravljanje i praćenje stanja na lokalitetu Srednjovjekovnog kraljevskog grada Bobovac.pdf218.36 KB
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke i nezavisnog vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2021. godinu..pdf193.76 KB
Odluka o dodjeli općinskog priznanja i novčane nagrade Općine Vareš za 2021. godinu.pdf390.13 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš (Nikovac).pdf252.44 KB
Odluka o povjeravanju na upravljanje i raspolaganja opremom za prikupljanje otpada JKP d.o.o. Vareš.pdf233.03 KB
Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta RADAKOVICA, općina Vareš.pdf765.74 KB
Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.pdf294.52 KB
Odluka o izmjeni i dopunama Poslovnika o radu OV Vareš (Novi prečišćeni tekst).pdf233.55 KB
Odluka o izmjenama odluke o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf186.74 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš Kram.pdf249.29 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Mjesne zajednice Oćevija.pdf241.91 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Mjesne zajednice Planinica.pdf240.78 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Dragovići.pdf242.12 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Pržići.pdf241.4 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Striježevo.pdf241.98 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Brgule.pdf241.73 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Donja Borovica.pdf242.02 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Duboštica.pdf241.74 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Javornik.pdf242.16 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Ligatići.pdf240.84 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Mir.pdf241.42 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Neprivaj.pdf241.54 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Pogar.pdf240.87 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Ravne.pdf241.84 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Strica-Zaruđe.pdf241.26 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Stupni Do.pdf240.68 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Vijaka.pdf241.95 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Vijaka.pdf241.95 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata za izbore Savjeta Mjesne zajednice Kokoščići.pdf241.52 KB
Odluka o potvrđivanju rezultataizbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Dabravine.pdf241.3 KB
Odluka o potvrđivanju rezultataizbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Daštansko.pdf240.72 KB