Rješenja

PrilogVeličina
Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja.pdf276.06 KB
Rješenje o imenovanju predsjedavajuće Općinskog vijeća Vareš.pdf188.95 KB
Rješenje o izboru zamjenika predsjedavajuce Općinskog vijeća Vareš.pdf197.65 KB
Rješenje o imenovanju članova Komisije za izbor u regulirane organe.pdf282.87 KB
Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vareš.pdf238.51 KB
Rješenje o imenovanju Konkursne komisije.pdf203.57 KB
Riješenje o razrješenju i imenovanju člana Općinske izborne komisije Općine Vareš.pdf233.84 KB
Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Bogeljić Tonke.pdf248.03 KB
Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.pdf234.25 KB
Rješenje o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.pdf233.01 KB
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostora.pdf238.8 KB
Rješenje o imenovanju Konkursne komisije.pdf203.57 KB
Rješenje o imenovanju Stručne komisije za davanjestručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.pdf241.43 KB
Riješenje o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Vareš..pdf188.59 KB
Riješenje o imenovanju predsjednika. - Kopirati.pdf187.96 KB
Riješenje o razrješenju dva člana Općinske izborne komisje Vareš.pdf188.36 KB
Riješenje o razrješenju predsjednika UO JU Dom zdravlja Vareš.pdf231.03 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Šummex d.o.o. Vareš, ul. Ljepovići 25 Vareš.pdf249.71 KB
Riješenje o imenovanju vršioca duznosti predsjednika i člana UO JU Dom zdravlja Vareš.pdf188.43 KB
Riješenje o razrješenju člana UO JU Dom zdravlja Vareš.pdf188.27 KB
Rjesenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš.pdf230.82 KB
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JKP d.o.o Vareš.pdf240 KB
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjedniku i članovima Skupštine JP Vareš stan d.o.o. Vareš.pdf231.26 KB
Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Skupštine Veterinarska stanica d.o.o. Vareš.pdf226.7 KB
Rješenje o prenosu prava posjeda i vlasništva u korist Općine Vareš sa vlasništva MZ Przici.pdf233 KB
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za raspolaganje nekretninama.pdf235.95 KB
Riješenje o razrješenja vršilaca duznosti predsjednika i člana UO JU Dom zdravlja Vareš.pdf189.6 KB
Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš.pdf281.89 KB
Riješenje o imenovanju vršioca duznosti predsjednika i člana UO JU Dom zdravlja Vareš.pdf189.11 KB
Riješenje o razrješenju člana UO JU Dom zdravlja Vareš.pdf188.11 KB
Rjesenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš.pdf186.31 KB
Rjesenje o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš.pdf185.79 KB
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti predsjedniku i članovima Skupštine JP Vareš stan d.o.o. Vareš.pdf186.83 KB
Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti predsjedniku i članovima Skupštine JP Vareš stan d.o.o. Vareš.pdf186.64 KB
Riješenje o razrješenju člana UO JU Dom zdravlja Vareš.pdf188.54 KB
Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš.pdf234.07 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP ŠPD Zavidovići.pdf254.05 KB
Riješenje o imenovanju vršioca duznosti člana UO JU Dom zdravlja Vareš.pdf189.31 KB
Riješenje o razrješenju vršioca dužnosti člana UO JU Dom zdravlja Vareš.pdf188.62 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP ŠPD Zavidovići i Šummex-a.pdf252.65 KB
Rješenje o imenovanju članova Komisije za izbor u regulirame organe.pdf284.48 KB
Rješenje o imenovanju Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.pdf233.52 KB
Rjesenje o razriješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš.pdf229.4 KB
Rjesenje o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP Vareš -stan d.o.o. Vareš.pdf230.13 KB
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Skupštine JP Vareš stan d.o.o. Vareš.pdf231.83 KB
Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika i članaa Skupštine JP Vareš-stan d.o.o Vareš.pdf240.59 KB
Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o Vareš.pdf239.59 KB
Rješenje o razrješenju zamjenika predsjedavajuće OV Vareš.pdf190.25 KB
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Skupštine JP Vareš stan d.o.o. Vareš.pdf230.1 KB
Rješenje o razrješenju vršilaca dužnosti člana Skupštine JP Vareš stan d.o.o. Vareš.pdf185.78 KB