Poništenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03  i 65/13), člana 33. Statuta Općine Vareš (prečišćeni tekst), broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe, broj: 01-149/20 od 29.10.2020. godine,  Općinski načelnik Općine Vareš  objavljuje poništenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim preduzećima kojima je osnivač Općina Vareš, broj: 02-1123/23 Vareš od 04.07.2023. godine.

PrilogVeličina
Poništenje javnog oglasa.pdf190.32 KB