JPU Dječije obdanište Vareš objavljuje poništenje dijela konkursa

Na osnovu člana 5. I 16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/19), Pravilnika  o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JPU „Dječije obdanište Vareš“ - Prečišćeni tekst -  (broj: 01-177-1/19 od 11.09.2019. godine), Odluke Upravnog odbora broj 01-335/23 od 27.12.2023.godine, direktorica JPU „Dječije obdanište Vareš“ o b j a v lj u j e:

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
NA ODREĐENO VRIJEME

Poništava se dio Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme i to 1. Odgajateljica - 3 izvršioca, 2. Servirka - 1 izvršilac, i to za radno mjesto 2. Servirka - 1 izvršilac, koji je objavljen listu Naša riječ 07.11.2023, web stranici Općine Vareš, na web stranici JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i na oglasnoj ploči JPU „Dječije obdanište Vareš“.

Poništenje se odnosi na radno mjesta: 2. Servirka – 1 izvršilac