Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03  i 65/13), člana 33. Statuta Općine Vareš (prečišćeni tekst), broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine i člana 15. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe, broj: 01-149/20 od 29.10.2020. godine i broj: 01-235/23 od 28.09.2023.godine,  Općinski načelnik Općine Vareš  raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u JP Veterinarska stanica.pdf250.12 KB