Održana druga vanredna sjednica OV Vareš

Danas, 24.04.2020. održana je druga vanredna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednica je počela u 10:00 sati a završila u 12:00. Sjednici je prisustvovalo 16 od 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene i primljene k znanju. Sjednica je imala sljedeći dnevni red:

1.    Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (Kamenjaš Zafer i Kamenjaš Taib – Dabravine).

2.    Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele (Dusper Ivo- Vareš-Mir).

3.    Prijedlog Zaključka o davanju Saglasnosti za dodjelu koncesije na istraživanje i eksploataciju rude kroma na području Duboštica – Tribija, općina Vareš.

4.    Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za proširenje koncesije na istraživanje i eksploataciju olova, cinka, barita i pratećih minerala na području Borovica-Semizova Ponikva, Orti-Selište-Mekuše-Barice-Smajlova šuma-Mačak i Droškovac-Brezik, općina Vareš.