Odluke

PrilogVeličina
Odluka o kalkulativnim parametrima.pdf141.79 KB
Odluka o komunalnom redu.pdf297.52 KB
Odluka o standardima komunalnih usluga.pdf148.13 KB
Odluka o vodovodu i kanalizaciji.pdf306.48 KB
Odluka o administrativnim taksama.pdf155.61 KB
Obrazlozenje.pdf84.32 KB
Dopunjena tarifa.pdf140.34 KB
Odluka o izmjenama i dopunama statusa Vares-stan.pdf142.81 KB
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o vodovodu i kanalizaciji.pdf184.21 KB
Odluka o izmjenama i dopunama statusa JKP.pdf134.67 KB
Odluka o izmjenama i dounama statusa JP veterinarska stanica.pdf140.11 KB
Odluka o kucnom redu.pdf193.5 KB
Odluka o organizaciji službi.pdf128.02 KB
Odluka o izmjeni odluke o kalkulativnim parametrima.pdf131.98 KB
Odluka o upravljanju vodovoda ravne.pdf138.47 KB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru.pdf128.72 KB
Odluka o radnom vremenu u odredjenim djelatnostima.pdf200.7 KB
Odluka o usvajanju Programa zaštite i spašavanja.pdf156.78 KB
Odluka o parcelaciji gradskog građevinskog zemljišta.pdf25.41 KB
Odluka o dopunama Odluke o standardima komunalnih usluga.pdf37.72 KB
Odluka o izmjenama odluke Vareš stan.pdf33.38 KB
Odluka o nerazvrstanim cestama.pdf56.88 KB
Odluka o upravljanju vodovodom Neprivaj.pdf30.68 KB
Odluka o izmjenama i dopunama kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima.pdf35.18 KB
Odluka o subvencioniranju plaćanja komunalnih usluga.pdf34.25 KB
Odluka o subvencioniranju troškova usluga JPU dječji vrtić.pdf34.86 KB
Odluka o zaštitnim zonama i zastitnim mjerama lokalnog izvorišta Studenac.pdf71.06 KB
Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama vodovoda mjesne zajednice Ravne.pdf72.85 KB
Odluka o Danu Općine Vareš.pdf31.86 KB
Odluka o obliku i sadržaju vijećničke iskaznice.pdf45.74 KB
Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva.pdf130.33 KB
Odluka o upravljanju vodovodom Stupni Do.pdf31.44 KB
Odluka o visini naknade za osiguranje općinskih sredstava za vatrogastvo.pdf34.84 KB
Odluka o općinskim priznanjima.pdf54.41 KB
Odluka o načinu obilježavanja međunarodnih i državnih praznika.pdf36.35 KB
Odluka o izgledu, obliku i tekstu opcinskih priznanja Opcine Vares.pdf39.56 KB
Odluka o osnivanju Profesionalne vatrogasne jedinice.pdf31.8 KB
Odluka o usvajanju plana zaštite od požara na području Općine Vareš.pdf29.23 KB
Plan zaštite od požara na području Općine Vareš.pdf279.21 KB
Odluka o sigurnosti prometa na cestama.pdf74.19 KB
Odluka o određivanju gospodarskih subjekata i pravnih osoba.pdf43.52 KB
Odluka o izboru komisija.pdf36.09 KB
Odluka o odredivanju jedinstvenog maticnog podrucja Opcine Vares.pdf48.65 KB
Odluka o raspisivanju izbora za clanove savjeta.pdf39.46 KB
Odluka o gubitku statusa javnog dobra.pdf36.95 KB
Odluka o prodaji putničkog vozila Golf.pdf34.44 KB
Odluka o utvrđivanju granica naseljenih mjesta na području Općine Vareš.pdf270.13 KB
Odluka o izvršenju Budžeta-proračuna.pdf80.8 KB
Odluka o utvrđivanju cijena komunalnih usluga i visine naknade za priključno mjesto.pdf51.01 KB
Odluka o gubitku statusa javnog dobra.pdf39.44 KB
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu.pdf38.94 KB
Odluka o osnivanju Zajedničkog općinskog pravobranilaštva.pdf45.48 KB
Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća u zajedničkom pravobraniteljstvu.pdf41.39 KB
Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata.pdf49.43 KB
Odluka o visini naknade za uspostavljanje prava služnosti.pdf45.53 KB
Odluka o komunalnim taksama(prečišćen tekst).pdf64.21 KB
Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje u regulirane organe(prečišćen tekst).pdf63.23 KB
Odluka o davanju u zakup stanova Općine Vareš.pdf56.16 KB
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju zajedničkog općinskog pravobranilaštva.pdf39.85 KB
Odluka o nabavci stalnih sredstava - putničkih motornih vozila.pdf38.67 KB
Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficienata za obračun plaća u zajedničkom općinskom pravobraniteljstvu.pdf42.01 KB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Vareš.pdf37.38 KB
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na cestama.pdf38.33 KB
Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.pdf41.62 KB
Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana.pdf42 KB
Odluka o pristupanju prodaje poslovnog objekta u Gornjoj Vijaci.pdf37.73 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za Klubove vijećnika političkih stranaka i vijećnika u Općinskom vijću Vareš .pdf151.76 KB
Odluka o ukidanju statusa javnog doba u općoj upotrebi.pdf38.36 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš BV .pdf88.34 KB
Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u .pdf38.79 KB
Odluka o promjeni statusa nepokretnosti.pdf35.55 KB
Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli sredstava za klubove vijećnika.pdf145.22 KB
Odluka o zabrani sječe šume na području općina Vareš i Olovo.pdf12.71 KB
Odluka OV Vareš i Olovo o osnivanju JP ŠPD Šumarstvo vareš i Olovo.pdf30.83 KB
Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansir.pdf64.55 KB
Odluka o usvajanju strategije prema mladima općine Vareš za period juni 2013-juni 2016.pdf38.5 KB
Dopunska Odluka o o utvrđivanju povučene obnovljene linije između šume i šumskog zemljišta i poljoprivredno.pdf41.79 KB
Odluka o organizovanju općinskih službi - prečišćen tekst.pdf97.7 KB
Odluka o kriterijima za subvencioniranje troškova prijevoza učenika MSŠ Nordbat 2.pdf38.93 KB
Odluka o subvencioniranju troškova prevoza učenika MSŠ.pdf38.93 KB
Odluka o raspisivanju ponovnog Javnog oglasa za imenovanje člana OIK Vareš.pdf41.81 KB
Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama-Prečišćeni tekst.pdf48.14 KB
Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o općinskim komunalnim taksama-Prečišćeni tekst.pdf48.14 KB
Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti.pdf68.71 KB
Odluka o izvršenju budžeta za 2014.godinu.pdf74.36 KB
Odluka o kreditnom zaduženju Općine Vareš.pdf48.22 KB
Odluka o usvajanju strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje.pdf37.92 KB
Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije.pdf39.2 KB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2014.pdf49.18 KB
Dopunska odluka o utvrđivanju povučene obnovljene granične linije-Potoci.pdf44.28 KB
Odluka o prodaji stalnog sredstva-službenog pitničkog motornog vozila.pdf113.49 KB
Odluka o prosjecnoj konacnoj gradevinskoj cijeni 1m 2 korisne stambene povrsine na podrucju opcine Vares za 2014.pdf108.61 KB
Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana OIK Vareš.pdf116.44 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za Klubove vijećnika političkih stranaka i vijećnika u Općinskom vijeću Vareš bos.pdf128 KB
Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za neprofitne organizacij udruženja građana koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta općine Vareš.pdf128.36 KB
Odluka o ukidanju statusa dobra u općoj upotrebi.pdf108.18 KB
Odluka o usvajanju Strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite općine Vareš za period 2014-2017 godine.pdf101.42 KB
Odluka o ukidanju statusa javnog doba.pdf101.99 KB
Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći svakom novorođenom djetetu.pdf124.92 KB
Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih tijela Općinskog vijeća Vareš.pdf106.04 KB
Odluka o naknadi clanova Upravnih odbora JU.pdf115.55 KB
Odluka o privremenom koristenju državnog zemljišta-javnih povrsina na području općine Vareš..pdf162.37 KB
Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima organa upravljanja javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vare..pdf113.71 KB
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Plana prikupljanja otpadom općine Vareš za period 2014-2018.pdf106.94 KB
Odluka o utvrđivanju cijena komunalnih usluga i visine naknade za priključno mjesto.pdf136.83 KB
Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih tijela OV.pdf109.6 KB
Odluka o gubitku statusa javnog dobra u opcoj upotrebi.pdf97.6 KB
Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava porodicam čiji su stambeni objekti oštečeni ili uništeni usljed prirodne nesrece.pdf120.46 KB
Odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta.pdf117.67 KB
Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih tijela OV.pdf109.91 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora tri člana Savjeta MZ Kokoščići.pdf112.89 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta MZ Pogar.pdf113.77 KB
Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila.pdf104.72 KB
Odluka o izvršenju budžeta za 2015. godinu.pdf167.44 KB
Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava porodicama čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće.pdf144.97 KB
Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje dva člana OIK Vareš.pdf103.81 KB
Odluka o upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatima mjesnih zajednica sa područja općine Vareš.pdf119.89 KB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2015. godinu.pdf127.36 KB
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata.pdf111.11 KB
Odluka o prosječnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korišne stambene površine na području Općine Vareš za 2014. godinu.pdf109.8 KB
Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava porodicama čije su stambene jedinice uništene usljed prirodne nesreće.pdf118.32 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za Klubove vijećnika političkih stranaka i vijećnika u Općinskom vijeću Vareš 2015.pdf128.34 KB
Odluka o izmjeni Odluke o visini zakupnine prostora kojima raspolaže općina.pdf105.54 KB
Odluka o izmjeni odluke o organizovanju opcinskih sluzbi za upravu.pdf108.87 KB
Odluka o utvrđivanju Metodologije za izradu izvještaja JP i JU.pdf230 KB
Odluka o prodaji zemljista neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta.pdf255.7 KB
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra.pdf232.89 KB
Odluka o utvrdivanju javnog interesa.pdf256.03 KB
Odluka o zamjeni nekretnina - Pogar.pdf251.22 KB
Odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva Općine Vareš.pdf257.58 KB
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za građevinsko zemljište.pdf243.36 KB
Odluka o izvršenju budžeta Općine Vareš za 2016.godinu.pdf339.55 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta MZ Budoželje.pdf250.04 KB
Odluka o promjeni statusa nepokretnosti.pdf241.12 KB
Odluka o vrijednosti boda kom naknade za 2016(bos.).pdf247.65 KB
Odluka o prosječnoj konačnoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2015. godinu.pdf246.55 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke partije i koalicije političkih stranaka u OV Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2016.pdf279.59 KB
Odluka o izmjenama i dopuni odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.pdf240.29 KB
Odluka o utvrđivanju javnog interesa PŠ Ligatići.pdf250.81 KB
Odluka o izmjeni odluke o načinu obilježavanja međunarodnih i državnih praznika u Općini Vareš.pdf247.15 KB
Odluka o saradnji i partnerstvu.pdf245.13 KB
Odluka o utvrđivanju javnog interesa - TP Višnjići, općina Vareš.pdf251.35 KB
Odluka o visini novčanih nagrada uz općinska priznanja za 2016. godinu.pdf185.28 KB
Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije.pdf256.07 KB
Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.pdf204.06 KB
Odluka o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi imaterijalnih dobara na području općine Vareš.pdf249.46 KB
Odluka o dodjeli ugovora u pregovaračkom postupku javne nabavke.pdf40.13 KB