Javni oglas o prodaji - Stacionar

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5.,7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš, broj: 01-67/21 od 31.03.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje javni oglas o prodaji nekretnina, objekta sa pripadajućim zemljištem u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije!

Kompletan poziv preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas o prodaji - Stacionar 2021. godine.pdf251.11 KB