Javni oglas o prodaji nekretnina - Odmaralište "Doli"

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5.,7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama- javne prodaje izgrađenog građevinskog zemljišta, broj: 01-141/20 od 29.10.2020. godine, Općinski načelnik raspisuje javni oglas o prodaji nekretnina: zemljišta i objekata u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije.

PREDMET PRODAJE: POSLOVNI  OBJEKAT ( Odmaralište „Doli“) i ZEMLJIŠTE

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
DOLI Javni oglas o prodaji - Prodaji 2021. godine.pdf250.7 KB