Formiran krizni štab za provođenje mjera i zaštite od COVID 19

Na osnovu člana 33. a u vezi sa članom 96. Statuta Općine Vareš- Prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine, donosim rješenje o formiranju Kriznog štaba za provođenje mjera i zaštite od pandemije (COVID 19) na području općine Vareš

I
Donosi se Rješenje o formiranju Kriznog štaba za provođenje mjera i zaštite od COVID 19 na području općine Vareš u sastavu i to:

1.    Zdravko Marošević, predsjednik – Općinski načelnik
2.    Ibrahim Spahić, član – pom. načelnika za Civilnu zaštitu
3.    Snježana Kokor, član – komunalno-građevinski inspektor
4.    Amar Beganović, član – sanitarni inspektor
5.    Adis Čizmo, član – predsjedavajući Općinskog vijeća,
6.    Fikret Operta, član – direktor JU Dom zdravlja Vareš,
7.    Zafer Kamenjaš, član – direktor JKP d.o.o. Vareš,
8.    Edin Karamustafić, član – komandir PS Vareš

II
Krizni štab iz tačke I. prati situaciji na području općine Vareš, provodi mjere i zaštitu od pandemije (COVID 19) koje su naložene od strane Kriznih štabova  viših organa Vlasti u Bosni i Hercegovini. Svaki član Kriznog štaba može samoinicijativno ili na osnovu saznanja vezanih za zaštitu od COVID 19 tražiti od predsjednika Kriznog štaba da se  sazove sjednica i o tome  upozna Krizni štab.

III
Sve naredbe koje donese Krizni štab Općine Vareš i naredbe donesene od strane viših organa Vlasti su obavezujuće i moraju se provoditi od strane svih privrednih subjekata,  javnih ustanova i javnih preduzeća na području općine Vareš.

IV
Rješenje se dostavlja svim privrednim subjektima na području općine Vareš, javnim ustanovama i javnim preduzećima radi upoznavanja i provođenja.

V
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se odmah. 

 

Općinski načelnik
Zdravko Marošević

PrilogVeličina
Rješenje o formiranju kriznog štaba.pdf235.15 KB