Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03  i 65/13), člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe (prečišćeni tekst), broj: 01- 50/13 od 18.02.2013. godine i 01- 178/13 od 20.06.2013. godine i člana 33. Statuta Općine Vareš- prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine,   u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti  općinskog načelnika, Općinski načelnik  Vareš raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš.

Kompletan oglas pogledajte u prilogu!

PrilogVeličina
Javni Oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju VarešUpravni odbor Centar za kulturu - KONAČNI.pdf308.26 KB