Projekt izrade Master plana za sanaciju crnih točaka u Bosni i Hercegovini

Nakon nekoliko posjeta JICA tima krajem 2012 i početkom 2013 godine 04.07.2013. godine u Općini Vareš je prezentiran Projekt izrade Master plana za sanciju crnih točaka u Bosni i Hercegovini. U ovom projektu je uključena,  pored Federalnog ministarstva okoliša i turzima, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uključena i Općina Vareš iz razloga što je jezero Veovača označeno kao jedno od predmeta interesiranja JICA (Japan International Cooperation Agency) ekspertnog tima.

Projekt će trajati godinu dana, odnosno do 05.07.2014. godine a izlazni rezultati projekta su: Recenzirani zakoni i institucionalna pozadina upravljanja otpadom u BiH, Izvršena analiza trenutnog statusa upravljanja rizikom zagađenja oko crnih točaka, Izrađen  nacrt Master plana upravljanja i tretiranja ciljanih točaka.
Iz nekoliko razloga ovaj projekt je bitan za Općinu Vareš. Prvi je mogućnost kvalitetne analize vode i samog jezera Veovača kako bi se utvrdilo o kojem otpadu je riječ i da li ga uopće ima, paralelno sa analizom jezera Veovaća izvršiti će se analiza vode i u jezeru Smreka.

Drugi, nakon završetka projekta Općina će imati spremne smjernice koje će omogućiti argumentirano zalaganje za zaštitu okoline kada dođe do otvaranja novih rudnika kako se greške ne bi ponavljale ili kako bi se odredila adekvatna naknada za zagađenje okoline. Postoji još niz dodatnih vrijednosti koje ovaj projekt pruža, a koje ćemo u budućnosti sa sigurnošću moći iskoristiti.


Brano Š.