Sastanak u Sarajevu na temu revitalizacija Kraljevskog grada Bobovca

U prostorijama Zavoda za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa održan je sastanak 19.06.2013. godine na temu izrade Programa/projekta revitalizacije kraljevskog grada Bobovac.

Prisustvovali su predstavnici Općine Vareš, Načelnik g. Avdija Kovačević, stručni suradnik za ekonomski razvoj Brano Šurkić, viši referent za izradu projekta Boško Andrić i g. Dario Kokor kao pridruženi član; ispred Zavoda za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog nasljeđa, kao domaćin, direktorica Lidija Mićić i ispred Nacionalnog komiteta ICOMOS-a u BiH prof. Dr. Vjekoslava Sanković-Simčić.

Na sastanku je dogovoreno slijedeće:
Prezentirane su, ispred Nacionalnog komiteta ICOMOS-a u BiH, osnovne konture dokumenta „Konzervatorsko-restauratorski projekt užeg obuhvata zaštićenog područja starog grada Bobovca, općine Vareš“. Zaključeno je da ove konture predstavljaju 90% onoga što je tema projekta te da će se proširiti i doraditi ove konture prilikom prvog sastanka nakon odabira „Stručne grupe“. Ovaj dokument je dovoljan za početak i odabir „Stručne grupe“, a odabir grupe će uraditi Zavod za zaštitu spomenika i Nacionalni komitet ICOMOS-a u BiH do 03.07.2013. godine. Taj datum je određen i za obilazak lokaliteta Bobovac u cilju što kvalitetnijeg sagledavanja stanja i predviđanja potrebnih radova.

Načelnik Općine Vareš je istakao da je neophodno paralelno sa izradom spomenutog dokumenta raditi na slijedećim stvarima:
- Izvršiti saniranje krova na Kapeli,
- Staviti u funkciju kućicu na ulazu u Bobovac (prodaja suvenira, početak evidencije i naplate ulaza, osiguranje električne energije, telefona i interneta),
- Uraditi kapiju na ulazu u zaštićeni lokalitet Bobovca, uz dogovor sa Zavodom za zaštitu spomenika (odrediti dizajn i lokaciju ulazne kapije),
- Završiti nadstrešnicu koja se nalazi na početku zidina Bobovca (jedna strana nije pokrivena, uraditi i ostale neophodne radove kako bi se ovaj objekt mogao koristiti za predviđenu namjenu).

Rok za završetak nabrojanih radova je 15.10.2013. godine. Dobivena je i usmena podrška Zavoda za zaštitu spomenika za ove radove koji će se provesti zajedno sa Općinom Vareš.

Rok za pripremu ugovora/sporazuma koji bi definirao prava i obveze neophodno je pripremiti i dostaviti eventualno 3-4 dana prije 03.07.2013. godine kako bi se moglo porazgovarati taj dan o dopunama i dinamici radova. Pripremu ugovora/sporazuma preuzima na sebe Zavod za zaštitu spomenika i Nacionalnog komiteta ICOMOS-a u BiH.

Brano Š

.