Sastanak radne grupe za mlade

Dana 24.10. 2011. godine sa početkom u 10:00h u Maloj Sali Općine Vareš, održan je sastanak Radne grupe za učestvovanje u projektnim aktivnostima implementacije strategija za mlade i akcionih planova sa predstavnikom GAP-a, (Projekat upravne odgovornosti) gospodinom Admirom Vranićem.

Uvodnim riječima članovima Radne grupe se obratio predstavnik GAP-a gosp. Vranić, koji je potom održao prezentaciju na tri teme: Budžetiranje za mlade, Učešće mladih u procesu donošenja odluka i Pripreme za izradu omladinske strategije.

Nakon završene prezentacije o svakoj temi se posebno diskutovalo, a članovi Radne grupe su dali sljedeći prijedlog: „Neophodno je u Nacrtu Budžeta Općine Vareš za 2012. godinu uvrstiti i definisati stavku kojom će biti odrđena sredstva za mlade, zatim raditi na animiranju mladih ljudi kako da dođu do zacrtanih ciljeva, na koji način (seminari, edukacije, javne rasprave) itd.“

Članovi Radne grupe su se složili da u što kraćem vremenskom periodu treba izvršiti i ažuriranje Strategije omladinske politike Općine Vareš kako bi se kvalitetno moglo krenuti u ralizaciju daljnih aktivnosti.