Formirana radna grupa za jednakopravnost spolova

U julu mjesecu 2011. godine, Općinski načelnik Hamdo Fatić je u ime Općine Vareš sa predstavnicima Projekta upravne odgovornosti u BiH (GAP) potpisao Memorandum o razumijevanju.
 
U skladu sa Memorandumom a u cilju realizacije projektnih aktivnosti GAP projekta, u općini Vareš formirana je Radna grupa čije će osnovne aktivnosti biti usmjerene na implementaciju Zakona o ravnopravnosti spolova BiH na lokalnom nivou.

Članovi radne grupe su: Franjić Sanela, Brčić Elma, Čabrajić Hrvoja, Marošević Marina, Beba Rusmir, Fatić Almira i Bešić Dženana.

Zadatak ove grupe bit će analiza stanja jednakosti i ravnopravnosti spolova u lokalnoj zajednici, detekcija i definisanje problema u ovoj oblasti, određivanje strateških ciljeva i unapređenje javne politike kroz izradu Gender akcionog plana općine Vareš.

S tim ciljem održana je i prva radionica Radne grupe na kojoj su članovi, uz pomoć koordinatora GAP-a upoznati  sa cjelokupnom zakonskom regulativom i institucijama koje tretiraju ravnopravnost spolova te gender centrima i načinom njihovog rada.

Na ovoj radionici članovi grupe su  upoznati sa  obavezama  općine prema „ Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH“, te metodama i koracima za izradu lokalnog Gender akcionog plana.