Obavijest: Pilot Popis poljoprivrede 2022

Federalni zavod za statistiku obaviještava da će se na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BIH („Službene novine Federacije BIH“ broj 63/03 i 9/09) i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH“ broj 9/22), u periodu od 15.10. do 30.10.2022. godine, na teritoriji općine Vareš provesti Pilot Popis poljoprivrede.

Anketiranje domaćinstava/kućanstava na terenu obavljaju anketari, ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstvima / kućanstvima na području općine Vareš.

Pilot popis poljoprivrede je uobičajena aktivnost koja prethodi sveobuhvatnom popisu koji je planiran u 2023. godini. Koristimo priliku da sve poljoprivredne proizvođače na području općine Vareš zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci su povjerljivi. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je odredbama Zakona o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.