Ugovor za nabavku (usluga) dugoročno kreditno zaduženje Općine Vareš

Dana 07.10.2022. godine u kabinetu načelnika potpisan je ugovor za nabavku (usluga) dugoročno kreditno zaduženje Općine Vareš sa najpovoljnim ponuđačem Unicredit bank d.d. Mostar, poslije provedene javne nabavke.

Predmet ovog ugovora je dugoročno kreditno zaduženje Općine Vareš na osnovu Odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje usvojene od Općinskog vijeća dana 28.07.2022. godine radi izmirenja duga Općine Vareš za zaostale neizmirene obaveze za plaće prema zaposlenicima Općine, zaposlenicima JU Centar za socijalni rad Vareš, zaposlenicima JPU Dječije obdanište Vareš i zaposlenicima JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Ostatak sredstava će biti upotrijebljen za izmirenje dijela duga Općine Vareš za neisplaćene naknade za vijećničke paušale prema vijećnicima Općinskog vijeća.

Ukupni troškovi kredita su 48.327,52 KM sa rokom otplate 4 godine u jednakim mjesečnim anuitetima, a kredit je odobren u iznosu od 500.000,00 KM, koji će biti realizovan u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora. Početak prvog anuiteta je 10.11.2022. godine, a zadnji anuitet je 10.10.2026. godine.