Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš - lokalitet Kram

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2.,5.,7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš, broj: 01-193/21 od 28.10.2021. godine, Općinski načelnik, raspisuje javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije (lokalitet Kram).

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA(lokaltet Kram).pdf249.17 KB