Održana 9. sjednica OV Vareš

Dana 28.10.2021. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 9. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju, samo je  "Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup stanova Općine Vareš" vraćen predlagaču na ponovnu izradu. Sjednica je završila u 18:10.

Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda.

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup stanova Općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

2. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš. (Kram).
Izvjestilac: Ermin Musa.  

3. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje vozila za prikupljanje i odvoz otpada Javnom komunalnom preduzeću d.o.o. Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

4. Izvještaj o provedenim izborima za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.  

5. Prijedlog pojedinačnih Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica: Brgule, Budoželje, Dabravine, Daštansko, Donja Borovica, Dragovići, Duboštica, Gornja Borovica, Javornik, Kokoščići, Ligatići, Mir, Neprivaj, Oćevija, Vijaka, Stupni Do, Striježevo, Strica-Zaruđe, Ravne, Pržići, Pogar i Planinica.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.  

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Dom zdravlja Vareš, broj: 19-02-1662/21 od 16.09.2021. godine.
 Izvjestilac: Općinski načelnik.

8. Prijedlog Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu.
Izvjestilac: Ermin Musa.

9. Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.

10. Tekuća pitanja.