Općina Vareš pristupila međunarodnoj uniji poljoprivrednih gradova

U periodu 25.05.-28.05.2022. godine održana je Skupština međunarodne unije poljoprivrednih gradova „Agricities“ u mjestu Konya (sjedište pomente unije), u okviru koje je općina Vareš učestvovala u svojstvu nove članice pomenutog kolektiva.

Poštovani građani Općine Vareš

Dana, 05.04.2022. godine. Zdravko Marošević, načelnik Općine Vareš je potpisao Ugovor sa firmom „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko. Predmet ugovora je izvođenje radova na regulaciji rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, V faza, Općina Vareš.

Susreti kraljevskih gradova Vareša i Jajca

Povodom Međunarodnog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, općina Jajce je bila domaćin manifestacije „Susreti kraljevskih gradova Vareša i Jajca“. Bila je to prilika za razmjenu iskustava, znanja, običaja, očuvanja i promocije kulturno-historijskog nasljeđa.

Projekat “Osnovna škola Kokoščići”

Danas, 23.05.2022. godine u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je ugovor između “Türk Dünyası Belediyeler Birliği”/“Savez Općina Turskog Svijeta” (u nastavku TDBB), Općine Vareš, i firme “Lanis d.o.o. Zenica”.

Potpisan sporazum o bratimljenu sa općinom Basiskele iz Turske

29. Aprila 2022. godine u općini Bašiskele u Republici Turskoj potpisan je sporazum o bratimljenju između općine Vareš i općine Bašiskele iz regije Kocaeli.

Održana 15. sjednica OV

Dana 26.04.2022. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 15. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke 3 "Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2021. godinu" su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 18:05. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Prilika za prvo radno iskustvo

Dana, 04.04.2022. u kabinetu općinskog načelnika održan je sastanak sa licima koja će u predstojećem periodu po programu Federalnog zavoda za zapošljavanje obavljati pripravnički staž po mjeri „Zapošljavanje pripravnika 2022“.

Održana 14. sjednica OV Vareš

Dana 30.03.2022. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 14. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:45. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

Poziv vlasnicima ruševnog objekta

Služba za prostorno uređenje općine Vareš ovim putem poziva vlasnike porodičnog stambenog objekta koji se nalazi u ulici Nikovac  u Varešu, na zemljištu označenom kao k.č.br.654 K.O. Vareš (n.p.)
Prema podacima katastarskog operata općine Vareš, te Zemljišno- knjižnog ureda Općinskog suda u Visokom, predmetni objekat je u vlasništvu sljedećih lica:

Potpisan ugovor o zakupu prostora između Općine Vareš i Eurofarmcentra

Dana, 09.03.2022. godine potpisan je ugovor o zakupu prostora između Općine Vareš i Eurofarmcentra kojim započinju radovi na otvaranju klinike u našem gradu.

Udruženi sadržaj