Predstavljen dokument Studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača

Danas 25. jula 2018. godine u kabinetu općinskog načelnika Zdravka Maroševića održan je sastanak povodom kojeg je predstavnik firme "Naturaqua" gospodin Szabolcs Kozar, Općini predstavio kompletiran dokument Studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača.

Uz općinskog načelnika sastanku su prisustvovali pomoćnik načelnika Rusmir Berberović, šef Službe za civilnu zaštitu i Boško Andrić, referent za turizam u Općini Vareš. Proces izrade Studije izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača je započeo u decembru prošle godine inicijativnim sastankom predstavnika firme "Naturaqua" sa vlastima Općine Vareš, sastanak koji je omogućen zahvaljujući Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Ubrzo zatim u martu i aprilu 2018. godine uslijedile su istražne aktivnosti na lokalitetu jezera koje su podrazumijevale ispitivanje sastava zemljišta i kvaliteta vode odnosno njene zagađenosti, kao i prikupljanje uzoraka namijenjenih za testiranje. U periodu istražnih radnji Općina Vareš je za svrhe Studije obezbijedila punu saradnju sa predstavnicima mađarske firme. Finansijska sredstva za izradu Studije je obezbijedila Mađarska vlada.

Cjelokupna Studija izvodljivosti za sanaciju jezera Veovača, nakon izvršenih istraživanja na lokalitetu danas je predstavljena kao obiman dokument koji sadrži informacije o kvaliteti zemljišta, obimu nataloženog mulja u jezeru, kvaliteti vode, kao i mogućnostima i načinima sanacije jezera u budućnosti kroz prikupljanje finansijskih sredstava putem različitih projekata. Gospodin Szabolcs Kozar, predstavnik firme "Naturaqua", koji je bio uključen u izradu Studije pominje da se: "Studija na osnovu koje će se pristupiti daljnjim aktivnostima sastoji od dva dijela, prvi dio kao uvodni dio opisuje početna istraživanja gdje se nalaze rezultati kvaliteta vode i mulja gdje minimalna zagađenost postoji, te preporuke za moguće načine rekultivacije jezera. Dok drugi dio Studije sadrži priloge, mjerenja, mape jezera i brana te uzorke koji su prikupljeni pomoću čamca na samom lokalitetu". Takođe u prezentaciji Studije je navedeno da su u jezeru pronađene cijevi koje služe za odvod  i regulaciju nivoa vode.

Da bi se dobili što precizniji i tačniji podaci istraživanja gospodin Szabolcs Kozar je pomenuo da je njegova firma u sklopu projekta od Ministarstva vanjskih poslova Mađarske ponovno dobila poticaj da se urade dodatna istraživanja sa lokaliteta jezera čiji bi se uzorci nosili na analizu u savremene laboratorije u Mađarskoj. Ponovna istraživanja bi trebala trajati do marta iduće godine, uzimajući u obzir da bi se uzorci prikupljali tokom različitih godišnjih doba, na osnovu čega bi se dobili rezultati o utjecaju klimatskih promjena na okolinu jezera.

Načelnik Zdravko Marošević se zahvalio i poručio da će Općina Vareš i dalje biti na raspolaganju i nudi punu saradnju u budućim istraživanjima na lokalitetu jezera.