Dodjela priznanja timovima porodične medicine ambulante Doma zdravlja Vareš

Danas 29.11.2017. godine predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine su uručili priznanja članovima timova Doma zdravlja Vareš koji ispunjavanju sistem sigurnosnih standarda u području porodične/obiteljske medicine.

Ovaj vid akreditacije koju sprovodi "AKAZ", neovisna Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, zahtijeva ispunjenje određenih profesionalnih standarda koji čine okosnicu oblikovanja organizacijskog kvaliteta. Prema ideji kojom se vodi Agencija, akreditacijski standardi podrazumijevaju izjave, očekivanja pacijenata, zdravstvenih profesionalaca, menadžera i drugih aktera, na temelju kojih zdravstvene ustanove vrše samoevaluaciju da bi poboljšali kvalitet i sigurnost usluga koje pružaju. Među standardima koji su uslov za ovu akreditaciju su takođe i kvalifikacije kliničkog i pomoćnog osoblja, standardi koje su ispunili tri tima ljekara porodične medicine Doma zdravlja u Varešu, uz pomoć menadžmenta i koordinatora ovog projekta.

"Cilj sa AKAZ-om je da poboljšamo zdravstenu zaštitu unutar naše lokalne zajednice i da smo u mogućnosti pružiti kvalitetniju zdravstvenu uslugu našim pacijentima, što dokazuje i ovo priznanje, u kojemu je Agencija prepoznala naš trud i ulaganja u sistem zdravstvene zaštite Doma zdravlja Vareš", naglasio je dr. Fikret Operta, direktor JU Doma zdravlja Vareš. Direktor je takođe spomenuo da će i dalje raditi na unapređenju prava zdravstvenih radnika.

Uručilac priznanja prof. Melka Mercvajler rukovodioc za obuku i edukaciju, iz Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH navodi da je sami proces akreditacije dugotrajan i iziskuje napore i predanost edukaciji zdravstvenih radnika i unapređenje samih uslova u kojima vrše svoju funkciju, ali da su na kraju rezultati više nego očigledni. "S obzirom na državu u kojoj živimo, svaki doprinos i ulaganja u  kadar je dobrodošao, pogotovo u zdravstvu i u budućnosti vam preporučujem da nastavite ulagati u edukaciju svog osoblja, jer s vremenom standardi AKAZ-a se mijenjaju, tako da svako zdravstvo koje je certificirano od naše strane dužno je da kroz vrijeme usklađuje svoj rad sa našim standardima. Mi smo uvijek otvoreni za sugestije o tome kako unaprijediti naše zajedničke aktivnosti", rekla je Melka.

Tako je tim porodične medicine JU Dom zdravlja Vareš postao pionir u implementaciji standarda Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, kao prva zdravstvena ustanova u okviru Ze-Do kantona čije je osoblje uspjelo primijeniti visoke standarde zdravstvene zaštite.