Predstavnice udruga "Medica" i "Zvijezda" u posjeti općini

Sabiha Husić, direktorica udruge "Medica" iz Zenice te predstavnice udruge "Zvijezda" su danas posjetile Općinu Vareš. Svrha posjete je razmatranje aktuelne problematike i iznalaženje načina kako da općina pomogne u radu tih udruga.

"Medica" Zenica je stručna nevladina organizacija, koja od aprila 1993. godine kontinuirano pruža psiho-socijalnu i medicinsku podršku ženama i djeci žrtvama ratnog, a potom i poratnog nasilja, uključujući žrtve ratnih silovanja i ostalih oblika ratne torture, te seksualnog nasilja u mirnodopskim uslovima; žrtve porodičnog nasilja, kao i žrtve trgovine  ljudima.

Pristup ženama i djeci, žrtvama ratne i poratne traume, kao i nasilja, temelji se na humanističkim vrijednostima i uključuje pružanje usluga sigurne kuće (zbrinjavanje, logistička podrška, psiho-socijalni rad-savjetovanje, individualni i grupni terapijski rad, kontakti sa institucijama i ustanovama, pružanje sveobuhvatne podrške, medicinska podrška i zbrinjavanje...),  psihološkog savjetovališta, SOS telefona, kriznog centra, dječije kuće i dječijeg dnevnog centra i prihvatilišta za djecu iz rizičnih grupa, okupacione terapije i  ekonomskog osnaživanja kroz program prekvalifikacija u vidu zanatskih obuka u „Medici“ Zenica i u ruralnim sredinama, pružanje pravne pomoći kroz postojeće servise i na terenu,  pružanje psiho-socijalne i medicinske pomoći i podrške na terenu, te pružanje podrške i pomoći muškarcima u psihološkom savjetovalištu i na terenu.

Uz direktni rad sa žrtvama ratne traume i nasilja u mirnodopskim okolnostima, "Medica" Zenica realizuje edukativne, istraživačke, zalagačke i izdavačke projekte, usmjerene na promociju i zaštitu ljudskih prava, prevenciju i rehabilitaciju od ratne traume, seksualnog i porodičnog nasilja, uspostavu referalnih mehanizama, uspostava jedinstvene baze podataka na području Općine Zenica i institucionalnih mreža uz korištenje postojećih resursa iz zajednice,te suzbijanje trgovine ljudima.