Održan radni sastanak foruma sigurnosti

U općini Vareš je 28.03.2017. godine održan radni sastanak Foruma sigurnosti. Posljednji sastanak ovakvog tipa bio je u dvanaestom mjesecu 2015. godine i ukazala se potreba da se ovakav vid rada nastavi i u budućnosti.

Na sastanak su pozvani: načelnik općine Vareš, načelnik PU Olovo – Vareš, zapovjednik PS Vareš i drugi policijski djelatnici, direktor MSŠ Nordbat 2, direktor i pedagog Osnovne škole Vareš i Vareš Majdan, direktor JU Centar za socijalni rad, direktor JPU Dječije obdanište, direktor JU Dom zdravlja Vareš, šefica Zavoda za zapošljavanje – Biro Vareš, predstavnik Službe za opću upravu i društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, predstavnik Civilne zaštite, predstavnici vjerskih zajednica, predstavnik Hrvatskog radija Bobovac, predstavnik Odreda izviđača, predstavnik Karate kluba, predstavnik Nogometnog kluba, i predstavnik Teekwondo kluba.

Za dnevni red su predložene sljedeće točke:

  1. Verifikacija članova Foruma o sigurnosti građana općine Vareš
  2. Izbor predsjedavajućeg Foruma sigurnosti građana općine Vareš
  3. Izbor zamjenika predsjedavajućeg Foruma sigurnosti građana općine Vareš
  4.  Aktualna sigurnosna situacija na području općine Vareš
  5.  Tekuća pitanja
Sve prisutne pozdravio je Mersad Đido ispred općinskog organa uprave i nakon usvajanja dnevnog reda pristupilo se raspravi o navedenim točkama. Forumu se pridružio načelnik Zdravko Marošević i iznio osnovna stajališta o zakonskim odredbama vezanim za rad policije te izrazio nadu u bolju suradnju građana i policijskih djelatnika.

Jednoglasno je dogovoreno da se na sljedeće sastanke Foruma pozovu i predstavnici SGV-a pokret za ravnopravnost, predstavnik Udruženja za raseljene osobe i predstavnik Udruženja poslodavaca koji mogu dati svoj doprinos radu foruma. Za predsjedavajućeg je izabran Mersad Đido ispred općinskog organa uprave, a za zamjenika Edin Karamustafić zapovjednik PS Vareš.

Kako je ovo prvi sastanak nakon više od godinu dana izneseni su podaci o stanju sigurnosti u 2016. godini. Podaci su sljedeći: javni red i mir narušen je 37 puta i svi sudionici su sankcionirani po zakonu. Bila je ukupno 61 prometna nezgoda od čega 11 sa lakšim ozljedama, 4 sa težim ozljedama, a 51 sa materijalnom štetom.

Nije bilo prometnih sa smrtnim ishodom. Alko-testirano je oko 3000 vozača, a iz prometa je isključeno 145 vozača. Izvršena su 43 krivična djela, 34 po poznatom počinitelju i 9 po nepoznatom počinitelju. Izvješće za 2016. godinu podnio je zapovjednik PS Vareš Edin Karamustafić.

Tijekom rada foruma dogovoreno je da se sastanci održavaju svaka dva mjeseca ili po ukazanoj potrebi, a i ovaj put pozvani su građani da se što više uključe u rad policije svojim pozivima i sugestijama.

Plan je da se u narednom razdoblju što više aktiviraju djeca iz Osnovnih škola uz rad na terenu jer su se nabavile uniforme za njih, također sugerirano je da se pojačaju kontrole prodaje alkohola maloljetnicima, te da se aktivnosti na kontroli brzine i alkohola kod vozača nastave kao i do sada.