Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Na osnovu člana 29. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, od prirodnih i drugih nesreća („Sl. novine FBiH“ br. 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 33. tačka 2. Statuta općine Vareš – Prečišćeni tekst broj 01-162/12 od 11.09. 2012. godine. godine, na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, načelnik Općine Vareš, donosi odluku o proglašenju elementarne nepogode.

Kompletnu odluku pogledajte u prilogu!

PrilogVeličina
Odluka o proglašenju elementarne nepogode.pdf256.25 KB