Informativno-pravna radionica za žene

Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice 20 godina djeluje na promociji, zaštiti i unapređenju ženskih ljudskih prava. Osnovna djelatnost je pružanje besplatne pravne pomoći ženama i djevojčicama u ostvarivanju prava i pristupa pravdi. Centar radi na promociji ljudskih prava žena i poduzima mjere za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena. Iz gore navedene primarne programaske aktivnosti, potreba žena, okolnosti i konteksta u kojem žive,  razvili su se i drugi programi:

  • Monitoring rada pravosuđa (sudova i tužilaštva) u procesuiranju predmeta seksualnog i rodno zasnovanog nasilja 
  • Praćenje primjene pravnih propisa,
  • Učestvovanje u ili iniciranje donošenja izmjena i dopuna postojećih zakonskih rješenja i/ili predlaganje novih, sa posebnim naglaskom na one koji se odnose na ravnopravnost spolova, nediskriminaciju žena i borbu protiv nasilja,
  • Učešće u radu radnih grupa sa predstavnicima/cama institucija sistema nadležnih za suzbijanje nasilja nad ženama i unapređenje ljudskih prava općenito,
  • Predlaganje programskih mjera u saradnji sa predstavnicima/cama institucija sistema nadležnih za suzbijanje nasilja nad ženama,
  • Učestvovanje u i/ili pokretanje inicijativa za donošenje sistemskih rješenja za unapređenje kvaliteta života i ostvarivanja prava žena i djevojčica,
  • Specijalizirani edukativni programi za žene, djevojke i mlade,
  • Informativno-edukativne kampanje,
  • Učestvovanje u radu mreža i inicijativa drugih NVO i dr.

Tokom 2015. godine inicirale smo niz konsultativnih sastanaka na području svih 12 općina/gradova Zeničko-dobojskog kantona sa predstavnicima/cama policije, centara za socijalni rad, sudova, zdravstvenih i obrazovnih institucija, ministarstva, medija i NVO.
Sastanci su organizovani iz razloga kako bi zajedno došli do načina za unapređenje zaštite od nasilje, posebno rješavanja problema virtualnog nasilja.

Virtualno nasilje, odnosno, nasilje koje se čini upotrebom modernih tehnologija i uređaja (prijeteće, uvredljive poruke, fotografije i drugi  sadržaji putem SMS-a, email-a, Viber-a, Facebook-a ili druge društvene mreže/aplikacije) niti jedan zakon u FBiH eksplicitno ne tretira, ne definiše i ne sankcioniše.

Zbog toga Centar u svih 12 općina Ze-do kantona organizuje radionice pod nazivom „Upoznaj se, zapamti, koristi“. Pozivimo Vas da nam se pridružite na informativno-pravnoj radionici za žene. Razgovarat ćemo o pravima iz oblasti porodičnog prava, uzrocima, problemu nasilja, načinima prepoznavanja i zaštite od nasilja, uz osvrt na opasnosti i problem od virtualnog nasilja. Pridružite nam se!

Dan: 09.06.2016. godine
Mjesto: SALA OPĆINSKOG VIJEĆA U ZGRADI OPĆINE VAREŠ,
Vrijeme: 12:00 - 14:00 sati

PrilogVeličina
Poziv - Centar za pravnu pomoć ženama.pdf195.23 KB