Kabinet Općinskog načelnika

Šef kabineta: Ibrahim Spahić
Tel: 00387 32 848 108
Fax: 00387 32 848 150
e-mail: ibrahim.spahic@vares.info

Kabinet Općinskog načelnika zadužen je za sljedeće poslove:

 • rukovodi i koordinira radom Kabineta,
 • vodi protokolarne poslove, uključujući i vođenje dnevnih planova, sastanaka i obaveza Općinskog načelnika,
 • obavlja poslove vezane za organizaciju i protokol općinskih manifestacija,
 • priprema i saziva sjednice Savjeta (Kolegija) Općinskog načelnika i prati realizaciju usvojenih zaključaka i zaduženja,
 • uz sudjelovanje pomoćnika Općinskog načelnika i sekretara Općinskog vijeća, priprema nacrte i prijedloge akata koje donosi Općinski načelnik ili ih predlaže Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 • sudjeluje u izradi programa rada Općinskog vijeća
 • razmatra prijedloge akata upućenih Općinskom načelniku i daje mišljenja u pogledu njihove usklađenosti sa ustavom, zakonom i drugim propisima,
 • prati realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na obaveze Općinskog načelnika,
 • sačinjava stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog načelnika,
 • izvještava Općinskog načelnika o informacijama, analizama, izvještajima, radnim i drugim materijalima, dostavljenim na zahtjev Općinskog načelnika ili po službenoj dužnosti od strane općinskih službi za upravu, javnih preduzeća i ustanova i drugih subjekata,
 • upoznaje Općinskog načelnika o stanju i eventualnim problemima u vršenju planiranih poslova,
 • izrađuje strateške ciljeve i politike općinske administracije i prati njihovo izvršenje,
 • organizuje prijem delegacija, grupa i pojedinaca iz zemlje i inostranstva, te po potrebi, organizuje njihov boravak i smještaj na području Općine,
 • uspostavlja saradnju sa kantonalnim i federalnim organima i institucijama o pitanjima koja se tiču rada Općinskog načelnika,
 • sarađuje sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te koordinira aktivnosti u cilju ostvarivanja te saradnje,
 • vrši poslove vezane za ostvarivanje saradnje i realizaciju projekata sa inostranim subjektima, nevladinim organizacijama i organima i institucijama Evropske unije,
 • poziva medije i prezentira službene informacije na pres - konferencijama ili u drugoj formi, izrađuje i dostavlja priopćenja medijima, te sastavlja informacije za javnost o bitnim pitanjima,
 • po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja,
 • vodi arhivu Općinskog načelnika i Kabineta Općinskog načelnika,
 • odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova,
 • prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela,
 • kontinuirano prati propise i stručnu literaturu,
 • neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti,
 • Radi stručne i tehničke poslove oko programa rada Općinskog načelnika i praćenje istog,
 • vođenje evidencije i čuvanje originala opštih i pojedinačnih akata Općinskog načelnika i staranje o njihovom blagovremenom objavljivanju,
 • vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije o radu Općinskog načelnika,
 • prijevoz motornim putničkim vozilom za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća,
 • vodi evidencije i prati rad vozača motornih vozila,
 • prati rad i daje upute tehničkom sekretaru Općinskog načelnika,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika.