Otvorena facebook stranica Općine Vareš

Dana 07.05.2013. godine otvorena je oficijalna facebook stranica Općine Vareš, a rezultat je početka implementacije dokumenta „STRATEGIJA prema mladima Općine Vareš za period juni 2013. – juni 2016. godine“, odnosno rješavanja problema definisanih ovim dokumentom i dostizanja postavljenih ciljeva.

Ovaj dokument će u formi Nacrta biti razmatran na majskoj sjednici Općinskog Vijeća Vareš kako bi se uputio u daljnju proceduru tj. do izrade konačnog dokumenta i usvajanja istog od strane OV. Anketirajući mlade sa područja naše općine, a za potrebe izrade ovog dokumenta, došli smo do sljedećih pokazatelja kada je u pitanju informisanje mladih:

  • Mladi su nedovoljno i nekvalitetno informisani (i to po slučajnom toku procesa, takav vid informisanosti se čak svrstava kao usputno dobivanje podataka a ne kao informacija).
  • 75% mladih izjasnilo se da kao sredstvo informisanja najčešće koriste internet (prosječno 2h i 45 min dnevno) od čega najviše vremena provedu na facebook-u,  a da pored toga 67% mladih ljudi za dešavanja vezana za lokalnu zajednicu sazna od svojih prijatelja, dok se 18 % informiše preko općinske web stranice a preko radio Bobovca 15%,
  • 80% mladih ne posjećuje tribine - jer ih smatra dosadnima i neinovativnim,
  • Mladi nisu shvatili da pravovremena i kvalitetna informacija predstavlja prekretnicu koja utiče na dobivanje mogućnosti i šansi za bolji status u društvu, dobijanje posla, stipendije i slično.

Sa željom da približimo Općinu Vareš omladini i građanima Vareša a naš rad  učinimo transparentnijim kreirali smo facebok profil Općine Vareš i prije nego je usvojen ovaj dokument od strane OV Vareš.