Javni oglas o prodaji nekretnina - "Doli"

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama- javne prodaje izgrađenog građevinskog zemljišta, broj: 01-117/19 od 30.05.2019. godine, Općinski načelnik raspisuje javni oglas o prodaji nekretnina: zemljišta i objekata u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije (Druga prodaja)

PrilogVeličina
DOLI Javni oglas o prodaji - Druga prodaja 2020. godine.pdf249.66 KB