Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, broj: 02-11-5894/23 od 11.04.2023. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2022/2023. godinu.

Kompletan konkurs i prateću dokumentaciju preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Konkurs_dodjela_stipendija_2023_MONKS.pdf121.83 KB
Prijava na Konkurs za stipendije.doc41.5 KB
Izjava studenta da ne prima drugu stipendiju 2023.doc34 KB
izjava studenta o dozvoli korištenja broja računa.doc28.5 KB
Izjava za studenta da nije u radnom odnosu.doc29 KB