Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Vareš

Na osnovu člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13) i člana 6. 7. 9. i 10. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe broj: 01-149/20 od 29.10.2020. godine, u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti općinskog vijeća, Općinski načelnik Općine Vareš objavljuje javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Vareš

PrilogVeličina
JAVNI OGLAS DOM ZDRAVLJA.pdf377.94 KB