Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU „ Dom zdravlja“ Vareš

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.Novine FBiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.Novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Sl.list RBiH",broj 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove ("Sl.Novine FBiH",broj 77/17), člana 26. 27. i 28. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Vareš i Odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš br. 19-02-1688/22 od 14.10.2022.godine, Upravni odbor JU Dom zdravlja Vareš raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU „ Dom zdravlja“ Vareš.

Oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas-direktor.PDF1.9 MB