Obavijest za učenike vozare

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Vareš broj: 01-14/21 od 14.01.2021. godine o subvencioniranju mjesečne karte učenika vozara MSŠ „Nordbat-2“ Vareš sa područja općine Vareš, obavještavamo učenike MSŠ „Nordbat 2“ koji koriste prijevoz u školu, da će imati pravo na subvenciju cijene mjesečne karte za relaciju na kojoj putuju.

Pravo na subvenciju neće imati učenici vozari čiji je ukupni prihod po članu domaćinstva veći od 600,00 KM i čiji su članovi domaćinstva vlasnici ili suvlasnici registrovane privredne djelatnosti.

Općina Vareš će subvencionirati 50% od ukupnog iznosa mjesečne karte za relaciju na kojoj učenik vozari, a na osnovu dostavljenih cijena od prijevoznika za svaku pojedinačnu relaciju.

Zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte podnosi jedan od roditelja ili zakonski staratelj učenika vozara (Obrazac zahtjeva učenici vozari mogu preuzeti u školi)

    Uz zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte prilaže se sljedeća dokumentacija:
-    Kućna lista,
-    Potvrda o redovnom statusu učenika izdata od MSŠ,
-    Rodni list učenika, original ili ovjerena kopija,
-    Potvrda o mjestu prebivališta za učenika – CIPS,
-    Broj tekućeg računa roditelja/staratelja – kopija bankovne kartice ili drugi dokaz,
-    Ovjerena kopija akta o starateljstvu (u slučaju da učenik ima staratelja),
-    Potvrda ili dokaz o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva s kućne liste, ček penzije za penzionere a za nezaposlene Uvjerenje sa Biroa te kopiju zdravstvene knjižice za lica koja su nezaposlena ali nisu na evidenciji Biroa.

Zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte, uz dokumentaciju, podnosi se Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Vareš ( protokol Općine).

Općinski načelnik donosi rješenje o odobravanju ili odbijanju zahtjeva za subvenciju mjesečne karte.

Služba za privredu, finansije i trezor će na osnovu rješenja izvršiti uplatu sredstava na tekući račun roditelja/staratelja učenika vozara do 10. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Pravo na subvenciju počet će se primjenjivati od mjeseca septembra 2022. godine, za školsku 2022/23. godinu.

PrilogVeličina
Obavijest za učenike.pdf191.79 KB