Zabranjuje se nomadska ispaša ovaca i koza na području općine Vareš

Na osnovu čl. 67., i 68., Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. novine FBiH”, br. 52/09), čl. 6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. Zakona o veterinarstvu (“Sl. glasnik BiH”, br.34/02), čl. 1. i 2. Naredbe o ograničenju prometa i kretanja goveda, ovaca i koza u BiH (“Sl. glasnik BiH”, br. 47/08)  i čl. 114. Statuta općine Vareš, općinski Načelnik donosi: naredbu o zabrani nomadske ispaše na području općine Vareš

I
Radi sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja, te radi zaštite zdravlja ljudi od zoonoza koje se mogu sa ovaca prenijeti na ljude, zabranjuje se  nomadska ispaša ovaca i koza na području općine Vareš, osim ako:
•    držalac ovaca (vlasnik ovaca i dr. lica koja napasaju ovce) zaključi Ugovor sa zakupodavcem zemljišta za ispašu ovaca na području općine Vareš i registruje ga kod općine Vareš, odnosno općinskog organa uprave nadležnog za poslove poljoprivrede.
•    ako se prijevoz – promet ovaca i koza iz mjesta prebivališta vlasnika stada na mjesto ispaše ovaca ili koza vrši prijevoznim – prometnim sredstvima.
•    ako životinje imaju uvjerenje o zdravstvenom stanju izdato od nadležne veterinarske stanice iz mjesta prebivališta vlasnika stada i ako su obilježene ušnim markicama (za goveda propisane jedinstvene za cijelu BiH, sukladno sa Pravilnikom za označavanje životinja i šemi kontrole kretanja životinja u BiH (“Sl. glasnik BiH”, br.28/03), a za ovce i koze odobrene od strane nadležnog organa entiteta i Brčko Distrikta BiH. 
•    ako ovce i koze imaju rješenje nadležnog veterinarskog inspektora o statusu posjeda sa kojeg životinje potječu.

II
Na teritoriji općine Vareš, tj. općine boravka životinja dozvoljeno je kretanje (vlastitim nogama, odnosno sezonska  ispaša) goveda, ovaca i koza koje su u isključivom  vlasništvu domicilnog (lokalnog) stanovništva uz obavezno provođenje propisanih veterinarskih mjera za navedene životinje. Svako drugo kretanje (prelazak) ovaca stočara nomada preko teritorije općine Vareš vlastitim nogama je strogo zabranjeno.

III
Na životinje koje se nađu izvan stalnog mjesta boravka bez dokumentacije navedene u tački I primjenjivat će se sljedeće mjere:
•    sve zatečene životinje podvrgnuti karantinskom tretmanu u terenskim uvjetima (ograditi ih ili dovesti u najbliže uvjete za provođenje karantinskih mjera).
•    sve životinje dijagnostički pretražiti na brucelozu

IV
Ugovor iz tačke I ove Naredbe mora sadržavati podatke o zakupodavcu i zakupoprimcu zemljišta, dokaz o zdravstvenom stanju životinja izdat od nadležne veterinarske stanice iz mjesta prebivališta držalaca životinja, o vremenu za koje je dogovorena ispaša životinja, o broju životinja, o veličini zemljišta i mjestu gdje se to zemljište nalazi.

V
Nadležna općinska služba, Policijska stanica Vareš i Kantonalna uprava za inspekciske poslove će koordinirati svoje aktivnosti vezane za problem nezakonitog pašarenja na područiju općine Vareš te poduzimati zakonom predviđene mjere u cilju provedbe zakonskih propisa iz ove oblasti.

VI
Nepostupanje po ovoj Naredbi povlači zakonsku (prekršajnu i krivičnu) odgovornost.

VI
Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani nomadske ispaše na području općine Vareš br: 02/1-151/06, od 12.05.2006. godine.

VII
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na oglasnoj tabli općine Vareš.

PrilogVeličina
Naredba nomadska ispaša.pdf233.65 KB