Obavijest - izbori savjeta mjesnih zajednica

Obavještavamo građane općine Vareš da će se u skladu sa Odlukom, Općinskog vijeća Vareš, o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš broj: 01-49/17 od 28.02.2017. godine, u svim mjesnim zajednicama na području općine Vareš, održati izbori za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica. Navedenom Odlukom je predviđeno da se izbori provedu 22. i 23.04.2017. godine (subota i nedjelja) u vremenu od 11,00 do 21,00 h.

Aktualni predsjednici mjesnih zajednica su dužni da blagovremeno obavijeste građane mjesne zajednice na koji od predviđenih dana, u koliko sati i na kojem mjestu će se održati zbor građana na kojem će se izvršiti izbor članova savjeta i predsjednika mjesne zajednice.
Predlaganje i izbor članova savjeta MZ i predsjednika MZ provest će se u skladu sa  Statutom Općine Vareš i statutima MZ-a. U vezi sa navedenim, podsjećamo građane na odredbe člana 63. Statuta Općine Vareš–prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine u kojem stoji: „Savjet mjesne zajednice biraju građani sa područja mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo.

Član savjeta mjesne zajednice i drugih organa može biti građanin koji svoje opće biračko pravo ostvaruje na području te mjesne zajednice.

Članovi savjeta mjesne zajednice biraju se javnim glasanjem na zboru građana, a po postupku i na način utvrđen statutom mjesne zajednice. Zbor građana može punovažno odlučivati ako je prisutna najmanje jedna desetina građana upisanih u spisak birača za tu mjesnu zajednicu.

Rezultate izbora za članove savjeta mjesne zajednice potvrđuje Općinsko vijeće.“
    
Pozivamo građane mjesnih zajednica na području općine Vareš da u što većem broju izađu na izbore i iskoriste svoje pravo da biraju i budu birani u savjete mjesnih zajednica.