Predsjednici mjesnih zajednica

 1.  Borovica, Grga Vukančić, 070 / 255-126
 2.  Brgule, Ratko Kapetanović, 065 / 521-254
 3.  Budoželje, Amir Musa, 060 / 32 92-521
 4.  Dabravine, JasminSalketić, 061 / 933-621
 5.  Daštansko, Halima Ahmedović (povjerenik), 061 / 838-249
 6.  Duboštica, Tihomir Pendić, 062 / 217-498
 7.  Dragovići, Osman Ibrišimović, 061 / 512-081
 8.  Javornik, Ljubko Divković, 061 / 793-591
 9.  Kadarići, Sabahudin Arnautović, 063 / 149-366
 10. Kokoščići, Halim Karamustafić, zam. pred. 062 / 336-704
 11. Ligatići, Šefik Muftić, 061 / 400-649
 12. Mir, Frano Radoš, 062 / 107-760
 13. Neprivaj, Kasim Cigura, 781-159
 14. Oćevija, Alen Barkić, 062 / 116-486
 15. Pogar, Stjepan Petrović, 062 / 110-248
 16. Pržići, Juro Grabovac, 062 / 810-953
 17. Planinica, Janko Tojičić, 848-811
 18. Ravne, Fajko Kapetanović, 061 / 189-915
 19. Strica-Zaruđe, Ivica Babić, 061 / 257-989
 20. Striježevo, Džafer Zubača, 061 / 186-823
 21. Stupni Do, Halid Likić, 061 / 994-648
 22. Vareš, Muftić Izudin (povjerenik), 061 / 522-579
 23. Vareš Majdan, Ahmed Botić, 061 / 585-206
 24. Vijaka, Zdravko Marošević, 062 / 373-546

   

PrilogVeličina
Tabela MZ.pdf152.17 KB